مدرسین

اساتید مجموعه

سامان سبزه کار
مدرس گردشگری
دکتر سید فرخ میر شاهزاده
مدرس وزارت میراث فرهنگی
دکتر عباس شیریان
مدرس وزارت میراث فرهنگی
دکتر مردانی
مدرس وزارت میراث فرهنگی